The Albanian kings with the blood of the Dardan, who founded and ruled Rome ( in Albanian and English)

REX DARDANI – REX ALBANORUM – ILIA REGNIUM
Mbretërit Albanë me gjak Dardan, që themeluan e sunduan Romën
Roma para se të ishte Perandoria që njohu historia, ishte dinastia e mbretërve Albanë ose Dardanë, me gjenezën nga Troja. Pasardhës të Dardanit hyjnor nga linja e Atlantit ose Zeusit, ata e ndjekin trashëgiminë mbretërore në dy linja gjaku trojan: Dera e Priam Dardanit dhe Dera e Enea Dardanit. Të dyja si dyer, me linjë nga Tros, i biri i mbretit dardan Erikton ( Erichtonii Rex Dardani ). Martesa e Kreuzës, prej Derës së Priamit dhe e Eneas prej Derës së Asarkut, i dha jetë Dinastisë së Asganit apo Dinastisë Iulius nga ku vjen edhe Gens Iulius… Më pas ata u bënë perandoria më e fuqishme në historinë e njerëzimit…
(Thënie për shqiptarët)
—————————-
Faqja e këtushme e librit në latinisht që tregon gjenealogjinë mbretërve Albanë, i përket këtij botimi:
Autori: Johann Ludwig SCHÖNLEBEN
Titulli: DISSERTATIO POLEMICA DE PRIMA ORIGINE AUGUSTISSIMAE DOMUS HABSPURGO-AUSTRIACAE. IN QUA VIGINTI DIVERSAE OPINIONES AUTHORUM VENTILANTUR, ET VERA ORIGO A CAOLO MAGNO IMPERATORE. Pars Prior e Pars Altera.
Botues: J. B. MAYR, LABACI (Lubiana), 1680


REX DARDANI - REX ALBANORUM - ILIA REGNIUM
The Albanian kings with the blood of the Dardan, who founded and ruled Rome

Rome, before it was the Empire that recognized history, was the dynasty of the Albanians or Dardanians, with the genesis of Troy. Descendants of the divine Dardan by the line of Atlantis or Zeus, they follow the royal legacy in two Trojan bloodlines: the door of Priam Dardan and the door of Aeneas Dardan. Both as doors, with line from Tros, son of King Dardan Erikton (Erichtonii Rex Dardani). The marriage of Creuza, by the Door of Priam and Aeneas by the Door of Asark, gave birth to the Asgan Dynasty or the Iulius Dynasty where Gens Iulius also comes from… Then they became the most powerful empire in the history of mankind…
(Sayings about Albanians)

----------
The Latin page of the book showing the genealogy of the Albanian kings belongs to this publication:

Author: Johann Ludwig SCHÖNLEBEN
Title: DISSERTATIO POLEMICA DE PRIMA ORIGINE AUGUSTISSIMAE DOMUS HABSPURGO-AUSTRIACAE. IN QUA VIGINTI DIVERSAE OPINIONES AUTHORUM VENTILANTUR, E VERA ORIGO A CAOLO MAGNO IMPERATORE. Pars Prior and Pars Altera.
Publisher: J. B. MAYR, LABACI (Lubiana), 1680

Kommentare

Beliebte Posts aus diesem Blog

La lingua albanese puó decifrare il sumero

L´enciclopedia britannica: I Pelasgi sono i famosi Albanesi

L´enciclopedia britannica: I Pelasgi sono i famosi Albanesi